Regler og vilkår

Handelsbetingelser for LearnLet.com

1. Indledning

Virksomheden LearnUp tilbyder onlinekurser på www.learnlet.com, www.learnretail.dk, www.learnotel.com, www.learnup.dk  (herefter websitet) til professionelle fagfolk som skoleledere, lærere, pædagoger mv. mod betaling. LearnUp kan afvise anmodninger om køb uden nærmere begrundelse. Disse betingelser (herefter handelsbetingelser) samt cookie- og privatlivspolitik, gælder for alle kunder, som der bliver indgået aftale med om adgang til kursusmaterialet. Ved køb accepterer kunden disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

2. Køb, login og adgang til websitet

Hvert kunde får pr. e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på websitets kundeområde. Hvert kunde får adgang til egen profilside. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Kunden må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt kunder. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

3. Indmeldelse, betaling og betalingskortoplysninger

Ved køb betales engangsbeløb for varen med betalingskort (herefter kort), medmindre medlemmet ønsker at anvende et andet gyldigt kort. Institutionskøb sker gennem fakturering og oprettelse af institutionskunder sker manuelt af LearnUp. Ved køb giver kunden LearnUp samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i betalingen. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for LearnUp. 4. LearnUp ydelser LearnUps ydelser i form af loginoplysninger pr. e-mail, adgang til websitets kundeområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion.

5. Opsigelse og fortrydelse

Der refunderes ikke købsgebyr ved fortrydelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

6. Brug af teknologi

LearnLet anvender forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne yde medlemmerne en bedre brugeroplevelse. Ved indmeldelse giver medlemmet samtykke til LearnLet brug af sådan teknologi.

7. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Alt indhold på www.learnlet.com, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, spørgsmål og svar på forum mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget LearnUp (eller tredjepart), og ved køb overdrager kunden sine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til LearnUp. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning. Kunden har tilladelse til at bruge LearnUp logo eller andre kendetegn, såfremt købet er betalt for og kunden i øvrigt følger LearnUps retningslinjer herfor.

8. Forbud mod kopiering

Kunder må ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt kunder. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

9. Bedømmelser

LearnUp kan give hvert medlem mulighed for at bedømme kurserne og disses instruktører efter nærmere fastsatte retningslinjer. Sådanne bedømmelser skal være saglige og relevante. Kunden har ikke krav på, at LearnUp skal offentliggøre sådanne bedømmelser.

10. Samtykke og behandling af persondata

Kunden giver samtykke til, at LearnUp kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med købet. Samtykket gælder også i forhold til LearnUp eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

11. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Kunden giver samtykke til, at LearnUp må behandle øvrige oplysninger om kunden, der er naturligt forbundet med købet, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med LearnUps server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og svar på forum. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

12. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Kunden giver endvidere samtykke til, at LearnUp må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Medlemmet skal i øvrigt oplyse om en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med LearnUp. E-mails fra LearnUp er i øvrigt ikke krypterede.

13. Samtykke til brug af referencer

LearnUp har ret til at anvende kundens navn og firma som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

14. Ansvarsfraskrivelse

Kundens brug af websitet sker på eget ansvar. LearnUp er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller indholdet.

15. Reklamation

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

16. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

17. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

18. Øvrige bestemmelser

Kundeindholdet tilgås fra en browser. Kunde skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham/hende i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist indholdet. LearnUp er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer kunden i at kunne tilgå indholdet.

19. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem LearnUp og kunden skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Kolding som første instans.

20. Udbyder af tjenesten

www.learnlet.com udbydes af LearnUp under cvr.nr. 34 15 68 32. LearnUp er dataansvarlig efter persondataloven.

21. Kontaktoplysninger

LearnUp, Korntoften 16, DK-7100
Mail: info@learnlet.com
Web: www.learnlet.com

Founder Ahmet Incikli kan træffes på mobil: 2889 8787 eller via mail: ai@learnlet.com

22. Ændringer af betingelserne

LearnUp forbeholder sig ret til løbende at ændre betingelserne uden at underrette kunder særskilt herom. De til enhver tid gældende betingelser vil fremgå af websitet eller blive tilsendt kunder pr. e-mail og gælder forud for alle tidligere versioner af betingelserne. Alle kunder opfordres til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.

23. Ophavsret

Disse betingelser er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra ophavsmanden. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.