Aftale

Aftalen kan printes, underskrives og sendes retur til LEARNLET.

Hvervgiver / partner

LearnLet.com

CVR. 34 15 68 32

Konsulenten

Konsulenten

CVR./CPR:

Navn:

Adresse & By:

Opgavens karakter

Samarbejdsaftalen vedrører følgende ydelser: Optagelse af video til anvendelse som online undervisningsmateriale under LEARNLETs portaler

Instruktion

Alt arbejde, der udføres, udføres i LEARNLETs navn, materialer og logo, med mindre andet er aftalt skriftligt. Opgaverne udføres hos efterfølgende aftalt adresse/lokation.

Klausul

Konsulenten er forpligtet til at optræde loyalt overfor LEARNLET, om eventuelt aftale- eller ansættelsesforhold hos virksomheder, der konkurrerer (online kurser) med LEARNLET.

Fortrolighed

Konsulenten skal overholde fortrolighed om LEARNLETs forretning, kundeforhold, arbejdsmetoder mv. Fortroligheden gælder også efter ophør af samarbejdet. Konsulenten skal opbevare fortrolige oplysninger på forsvarlig vis. I det omfang konsulenten måtte have behov for at inddrage eksterne medarbejdere/konsulenter, er konsulenten forpligtet til at indhente LEARNLETs samtykke til videregivelse af oplysninger.

LEARNLET skal ligeledes overholde fortrolighed omkring konsulentens forretning, kundeforhold, arbejdsmetoder mv. Fortroligheden gælder også efter ophør af samarbejdet. LEARNLET opbevarer alle oplysninger på forsvarlig vis.

Ophavsret, ejendomsret

LEARNLET har ejendomsretten til videooptagelserne og produktet, samt udgivelsesrettigheder til distribution af materialerne sikkert gennem LEARNLETs online læringsplatforme. Konsulenten har øvrige værkrettigheder og ophavsret til egne materialer og viden.

Opsigelse

Hvis en af parterne opsiger samarbejdet, skal videoen fjernes fra platformen. Denne aftale kan af hvervgiver opsiges med skriftligt varsel på minimum 6 måneder til en månedsudgang. Denne aftale kan af konsulenten opsiges med skriftligt varsel på minimum 6 måneder til en månedsudgang.

Hvis en af parterne misligholder aftalen, er den anden part berettiget til ude varsel at ophæve aftalen. Misligholdelse skal påberåbes senest 4 arbejdsdage efter den anden parts konstatering af misligholdelsen.

Økonomi

Som instruktør kan man afregnes efter følgende modeller:

[ ] Spotify-modellen

En fast andel af den samlede omsætning for det producerede online kursus går til instruktørpuljen, som udbetales til konsulenten baseret på, hvor meget hver enkelt kursus er blevet købt og set. Aftalt andel: 33 %

[ ] Fast timepris

Aftalt timepris for udvikling af kurserne, her går alt ophavsret til LEARNLET. Aftalt timepris: 288 kr/time Antal timer: 8 timer

[ ] Partnerskab

Til instruktører der gerne vil sælge selv. En fast andel af konsulentens egne kurser via ”instruktørsiden” bliver udbetalt til konsulenten. Aftalt andel: 50 %

[ ] Content

Ingen afregning mellem parterne. Video/kursusmaterialerne udviklet i projektet til fri benyttelse for begge parter – dog bag en betalingsmur.

Underskrifter

Dato

LEARNLET

Konsulenten